Pogosta vprašanja

. . .

Vsakodnevno prejemamo od strank podjetniška vprašanja… le-te delimo z vami!

Obdavčitev podjetja je odvisna od pravne oblike podjetja. Družbe z omejeno odgovornostjo, torej d.o.o. je obdavčen z 19 % davkom na dobiček, ta obdavčitev je fiksna. Samostojni podjetnih, tako imenovan redni s.p. je obdavčen po dohodninski lestvici, ki je progresivna, lahko si samostojni podjetnik zniža obdavčljivi prihodek z splošno olajšavo ali z drugimi možnimi olajšavami. Dopolnilna dejavnost, tako imenovani popoldanski s.p. je prav obdavčen po dohodninski lestvici in si ne more upoštevati olajšav. Samostojni podjetnik, ki vodi knjige po normiranih stroških, tako imenovani normiranec/pavšalist, je obdavčen po fiksni stopnji 20%, davčna osnova je znižana za 80% normiranih stroškov.

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Stroški so izrednega pomena za tista podjetja, ki ugotavljajo svoj dobiček na osnovi dejanskih prihodov in stroškov ter odhodkov. Kar pomeni, da je od stroškov lahko odvisno koliko davka iz dobička (pri d.o.o.) in koliko dohodnine (pri s.p.) bo podjetje/podjetnik plačal. Pri s.p. je še glede na ugotovljen poslovnih prihodek odvisno koliko bo s.p. v bodočem letu plačeval prispevkov. V poslovanju je dovoljeno upoštevati vse stroške, vendar niso vsi davčno upravičljivi stroški, od slednjih pa je odvisen zgoraj omenjena obdavčitev. Za vas lahko pripravimo simulacijo stroškov, ki jih lahko uporabite v povezavi z vašo dejavnostjo.

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Pomoč družinskega člana imenuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) kot kratkotrajno obliko zaposlitve. Podjetniku pri njegovem delu lahko priskočijo na pomoč družinski člani in sicer ne glede na to, ali so v delovnem razmerju ali ne.

Delo je omejeno na max 40 ur/mesečno, kar je potrebno evidentirat, pomagajo pa lahko osebe, ki so v ravni vrsti do prvega reda z samozaposlenim (s.p.) Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro podjetju ali zavodu z najmanj 1 in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenim. Pomoč družinskega člana se lahko opravlja tudi pri popoldanskem s.p.-ju. Kratkotrajno delo je potrebno prijaviti tudi na ZZZS, s pomočjo M12 obrazca.

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Vsa podjetja, tako d.o.o. kot tudi s.p. morajo po SRS narediti enkrat letno popis. Popisna lista vsebuje spodaj navedene podatke:

  • za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva zaporedno oziroma registrsko številko in ime, nabavno vrednost, popravek vrednosti ter knjigovodsko vrednost pred prevrednotenjem in po njem;
  • za zaloge materiala in blaga vrsto, mersko enoto, količino, nabavno ceno in nabavno vrednost, ki ne sme presegati čiste tržne vrednosti;
  • za zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje vrsto, mersko enoto in količino ter stroškovno ceno glede na stopnjo dokončanosti, ki ne sme presegati čiste tržne cene;
  • za terjatve do kupcev naslov, številko in datum računa, nominalni znesek terjatve in popravek do udenarljive oziroma plačljive velikosti;
  • za obveznosti do dobaviteljev naslov, številko in datum računa, nominalni znesek obveznosti in popravek do udenarljive oziroma plačljive velikosti;
  • za denarna sredstva ločen popis gotovine v blagajni, sredstev na računih in čekov;
  • za druge terjatve in obveznosti enako kot za terjatve do kupcev oziroma obveznosti do dobaviteljev;
    za podjetnikov kapital stanje na dan bilance stanja.

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Osnova za obračun DDV je plačilo dobavitelju za opravljeno dobavo blaga ali storitev, prejeto od kupca, naročnika ali tretje osebe. Davno osnovo povečujejo trošarine, drugi davki, takse in druge dajatve ter postranski stroški (provizije, stroški pakiranja, prevoza idr., ki jih zaračuna dobavitelj) razen DDV. Iz davčne osnove so izključeni določeni popusti in rabati ter zneski , ki jih davčni zavezanec prejme od svojega naročnika kot povračilo za izdatke, ki jih je plačal v imeni in za račun naročnika.

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Davčni zavezanec, ki v drugo državo članico (torej v EU) dobavlja blago ali storitev osebam identificiranim za namene DDV, v tej drugi članici, mora do 20. dne drugega meseca, ki sledi koledarskemu mesečju, davčnemu organu preko spletnega portala e-davki predložiti rekapitulacijsko poročilo VEIS-KP, ki je skladno z DDV-O obračunom.

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Davčni zavezanec, ki v obračunu DDV-O izkazuje presežek DDV, ga lahko prenese v naslednje davčno obdobje ali pa ga zahteva kot vračilo presežka DDV. To se mora označiti v DDV-O obračunu pod zaporedno številko 52 z oznako pod Da. Presežek DDV se vrne davčnemu zavezancu na njegovo zahtevo v roku 21 od oddanega obrazca. Preplačilo DDV lahko zahteva vsak davčni zavezanec ob oddaji davčnega obračuna.

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Veljavnost ukrepa je od 01.10.2020 do 31.12.2020 (z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev). Upravičenci so osebe, ki so bile registrirane za opravljanje dejavnosti najmanj pred 01.09.2020 do uveljavitev zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu in sicer so to samozaposleni (zavarovalna osnova 005), družbeniki ali delničarji gospodarskih družb, ustanovitelji zadrug ali zavoda, ki je poslovodna oseba ter kmetje (zavarovani po 17 členu ali 25/*5 ZPIZ-2). Do pomoči  so upravičeni tisti, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20% glede na leto 2019. 

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Da, delodajalec lahko da odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponujeno novo pogodbo. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe pri istem delodajalcu je ureditev, ki izhaja iz 91. člena ZDR-1, kjer je določeno, da  v primeru, ko delodajalec odpove pogodbo zaposlitvi delavcu iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in se delavcu istočasno ponudi nova pogodba o zaposlitvi. Ta zakonska ureditev daje delodajalcu možnost, da se izogne obveznosti plačila odpravnine. Ponudba za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi mora biti v pisni obliki. Če delavec sprejeme ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi jo mora skleniti v ralu 15 dni od prejema pisne ponudbe. 

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!

Žal ne. Karantena se odredi zdravi osebi, ki je bila ali za katero se sumi, da je bila v stiku z nekom, ki je zbolel, zato nosilec dejavnosti nima pravice do bolniškega staleža za čas karantene in posledično ne od nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako s.p. za čas karantene ni upravičen do oprostitve ali refundacije prispevkov za socialno varnost. 

Vas zanima več?
Stopite v kontakt z nami!